flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

РЕГЛАМЕНТ

роботи Бориспільського міськрайонного суду Київської області

 

                                               1. Загальні положення

 1.1. Регламент Бориспільського міськрайонного суду Київської області встановлює порядок організації діяльності Бориспільського міськрайонного суду Київської області, пов’язаної із здійсненням його повноважень.

 

1.2. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

- Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

- Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та Законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

- Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковим для виконання.

- Організаційне керівництво діяльністю суду здійснює голова суду.

2. Організація роботи суду

2. Суд проводить свою роботу згідно з планом, розробленими за його основними напрямками діяльності на півріччя (рік).

Узагальнення пропозицій і підготовка проекту плану роботи суду здійснюється керівником апарату суду.

План роботи суду обговорюється на оперативній нараді працівників суду і затверджується головою суду. Всі працівники суду ознайомлюються з планом роботи під розписку.
           Контроль за виконанням плану роботи здійснюється безпосередньо керівником апарату суду.

 

3. Підготовка і проведення оперативних нарад

 3.1. Оперативні наради проводяться один раз на тиждень головою суду, заступником голови суду, або за дорученням голови - керівником апарату.

3.2. Організацію проведення оперативних нарад здійснює керівник апарату суду.

3.3. Рішення, прийняті на оперативних нарадах, оформляються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами. Протоколи підписуються головуючим та особою, якій доручено вести протокол і доводяться до відома учасників оперативної наради.

3.4. Позапланові наради проводяться головою суду за необхідності.

4. Робота з кадрами

 4.1. Контроль за організацією роботи з кадрами, а також веденням кадрового діловодства здійснюється керівником апарату суду.

4.2. Працівники апарату суду приймаються і звільняються з посад наказом керівника апарату суду .

4.4. Прийняття на роботу в суд працівників здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та Законом України «Про державну службу» на конкурсній основі або з кадрового резерву, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

           4.5. Тривалість робочого часу працівників суду визначається відповідно до законодавства про працю, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державну службу», Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Облік робочого часу працівників суду ведеться
 керівником апарату суду, шляхом складання табелю. Щомісячно, в установленому порядку, табель, за підписом голови суду, передається до територіального управління державної судової адміністрації у Київській області.

4.6. Щорічно у суді складається графік відпусток, який погоджується керівником апарату суду, затверджується головою суду і доводиться до відома усіх працівників суду.

Контроль за дотримання графіка відпусток та оформлення документів, пов»язаних з ними, здійснюється керівником апарату суду.

4.7. У суді формується кадровий резерв державних службовців на заміщення посад, а також проводиться стажування осіб, яких зараховано до кадрового резерву.

4.8. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за виконання доручень в порядку, визначеному законодавством, проводиться атестація державних службовців. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов‘язків.

4.9. Для підвищення кваліфікаційного рівня працівників апарату суду організовуються та проводяться семінарські навчання.

4.10. Суд забезпечує нормальні умови праці працівникам суду відповідно до вимог Конституції України та інших нормативно-правових актів.

 

5. Робота з документами

5.1. Загальні положення.

5.1.1. Робота з документами здійснюється на підставі вимог : ДСТУ 4163-2003 (Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.-Київ 2004 р.), Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом державної судової адміністрації України від 27.06.2006 р. №68 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Державної судової адміністрації України від 26.09.2007 р. №100, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.10.2007 р. за № 1170/14437, Закону України «Про звернення громадян», інших законів та нормативно-правових актів.

5.1.2. Відповідальність за загальний стан роботи з документами в суді покладається на керівника апарату та старшого секретаря суду.

5.1.3. До основних видів роботи з документами належать:

- реєстрація вхідної кореспонденції;

- реєстрація та облік судових справ і матеріалів;

- формування судових справ;

- підготовка та погодження документації розпорядчої діяльності;

- реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

- організація та здійснення контролю за виконанням документів;

- складання номенклатури та формування справ;

-підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

- ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів.

 

5.2. Документація розпорядчої діяльності.

5.2.1. Розпорядча діяльність в суді здійснюється виданням головою суду наказів, які погоджуються керівником апарату суду і є обов‘язковими до виконання усіма працівниками суду.

5.2.2. Усі накази реєструються в журналі реєстрації наказів.

 

5.3. Організація контролю за виконанням документів.

5.3.1. Відповідальність за організацію і загальний стан контролю за виконанням документів покладається на керівника апарату суду та старшого секретаря суду.

5.3.2. Відповідальність за виконання документів за змістом і термінами нарівні з безпосередніми виконавцями несуть особи, вказані в резолюції голови суду.

5.3.3. Своєчасне доведення документів до виконавців забезпечує канцелярія суду в особі старшого секретаря суду.

5.3.4. Вхідні та вихідні документи виконуються у терміни, вказані у самих документах.
           5.3.5. Якщо терміни не визначені самим документом, вони встановлюються головою суду згідно вимог чинного законодавства.

5.3.6. Якщо виконання документу доручено кільком виконавцям, координацію їх роботи здійснює виконавець, вказаний у резолюції голови першим.

5.3.7. У випадках, коли голова суду не погоджується з проектом відповіді документа, проект разом із документом повертається виконавцеві для доопрацювання із зауваженнями голови суду.

 

6. Порядок роботи із зверненнями громадян

 6.1. При роботі із зверненнями громадян суд керується Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді.

6.2. Графік особистого прийому громадян головою суду, суддями, керівником апарату та працівниками апарату суду затверджується наказом.

 

7. Порядок зберігання і використання печаток і штампів.

 

          7.1. Зберігання та використання печаток і штампів суду забезпечує старший секретар суду.

7.2. Всі печатки і штампи, які використовуються в суді, реєструються в Журналі обліку печаток і штампів суду і передаються для зберігання під розписку визначеній відповідно до наказу голови суду відповідальній особі.

7.3. Гербова печатка суду ставиться на документах у випадках, передбачених занодавством (на судові рішення, виконавчі документи, характеристики, акти, довідки про місце роботи, нараховану і належну заробітну плату, на зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції, посвідчення про відрядження, кошторис витрат на утримання суду, подання і клопотання про нагородження почесними грамотами,подяками, у трудових книжках, на документи бухгалтерської статистичної звітності, фінансові плани, на запити у випадках, передбачених законодавством тощо).

7.4. Кутові штампи використовуються для маркування вихідної документації, якщо вона надсилається не на фірмовому бланку.

8. Порядок складання статистичної звітності та аналізування роботи суду

 8.1. Організаційне забезпечення ведення судової статистики здійснює керівник апарату суду.

8.2. Особи, відповідальні за ведення обліково-статистичної діяльності та складання статистичних звітів визначаються наказом керівника апаратусуду.

8.3. У суді складаються щомісячні, піврічні та річні статистичні звіти про роботу суду з розгляду цивільних, кримінальних та адміністративних справ.

8.4. За вказівкою вищих органів, у суді складаються й інші щоквартальні та щомісячні статистичні звіти.

8.5. Статистичні звіти складаються за формами, затвердженими наказами Державної судової адміністрації України, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Всі форми звітів погоджено з Держкомстатом України.

8.6. Позапланові аналізи роботи суду виконуються з завданням вищих органів та територіального управління державної судової адміністрації у Київській області консультантами, помічником голови суду та помічниками суддів у терміни, визначені цими органами.