flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Бориспільському міськрайонному суді Київської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

в.о. голови суду

від 23 квітня 2013р. № 48

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації в Бориспільському міськрайонному суді Київської області

 

1. Загальні положення

 

Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в  Бориспільському міськрайонному Київської області  (далі – суді ) відповідно до вимог Закону України від «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року № 2939-VI.

 

Визначення понять:

 

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;

 

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні Суду;

 

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

 

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

 

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

 

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України.

 

Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом:

 

розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду;

 

розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

 

присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

 

надання інформації за запитами на інформацію.

 

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

 

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

 

Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Суді.

 

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном довідковою службою канцелярії Суду або уповноваженими посадовими особами.

 

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду  обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

 

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники структурних підрозділів апарату Суду  в межах своєї компетенції.

 

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційних стендах Суду забезпечують відповідальні керівники структурних підрозділів апарату Суду  за такими напрямами діяльності:

 

– інформацію довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС); документів, що зберігаються в архіві Суду; про прийом громадян у Суді, а також про рух судових справ, день, час і місце та стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в усній формі (за телефоном) – старший секретар суду;

 

– про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами) – секретарі суду;

 

–про наявність вакансій, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої - шостої категорії – заступник керівника апарату суду;

 

– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів судової статистики та узагальнень судової практики Суду, а також з питань, що стосуються систематизації законодавства – консультант суду;

 

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, приміщення, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; про створення працівникам Суду безпечних і належних умов праці та надання допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; про охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; про організацію медичного обслуговування суддів та працівників апарату Суду – керівник апарату суду;

 

– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду та функціонування АСДС, про функціонування баз даних інформаційних комп’ютеризованих систем; про стан забезпечення інформаційно-технічними засобами  залів судових засідань; про впровадження та забезпечення комп'ютерною технікою робочих місць суддів та працівників апарату Суду; про заходи забезпечення вдосконалення системи судового і загального діловодства та                      правової  інформації, відомості щодо функціональних можливостей автоматизованої системи документообігу Суду; аналіз вивчення систем діловодства, інформаційно-пошукових, автоматизованих систем в контексті юридичної діяльності;  про висновки щодо визначення та обґрунтування платформи, засобів та інструментів розробки інформаційних технологій, підтримки діяльності Суду; відомості щодо забезпечення працездатності  комп'ютерного та мережевого бладнання; про аналіз ефективності використання комп'ютерної техніки у Суді; про участь у міжнародних проектах стосовно розробки та впровадження інформаційних технологій судочинства; про провадження сучасних інформаційних технологій в інформаційну діяльність Суду –головний спеціаліст з інформаційних технологій ;

 

–  про доступ до залів судових засідань у Суді –  судовий   розпорядник;

 

–  про  рішення зборів суддів,  про нормативно-правові засади діяльності Суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судоустрою, судочинства та статусу суддів про порядок акредитації представників ЗМІ, наповнення інформацією веб-сайту Суду –  керівник апарату суду.

 

 

3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягають:

 

інформація про Суд і його діяльність:

 

місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію та номер телефону інформаційного центру;

 

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступників, секретарів судових палат, керівника апарату Суду та його заступника;

 

розклад роботи та графік прийому громадян у Суді;

 

наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорії;

 

порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

 

правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

 

інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

 

інформація, пов’язана з розглядом судових справ у Суді;

 

висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судового устрою, статусу суддів, вдосконалення норм матеріального та процесуального права;

 

узагальнення судової практики та аналіз даних судової статистики;

 

рішення зборів суддів Суду;

 

дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

 

відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

 

звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

 

12)       інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

 

3.1. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень»

 

3.2. У приміщенні для прийому громадян на інформаційному стенді розміщуються:

 

дані про порядок роботи Суду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

 

відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в судових палатах Суду;

 

реквізити для сплати державного мита (судового збору), витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та реквізитів для сплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів;

 

зразок відповідної форми запиту на інформацію;

 

порядок оскарження судових рішень до Суду;

 

заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання, порядок пропуску до приміщень Суду і залів судових засідань;

 

умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

 

інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

 

3.3. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні у Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

 

3.4. Запитувач має право звернутися до Суду  із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в приймальні громадян Суду або роздрукувати на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2–3 до цього Положення).

 

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа канцелярії Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 4 до цього Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією Суду відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

 

4.2. Запити на інформацію реєструються в АСДС у картотеці «Запити на інформацію».

 

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх до керівництва суду.

 

4.4. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники  структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

 

За рішенням голови Суду або його заступників, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів апарату Суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до Суду запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.

 

4.5 Запит на інформацію з резолюцією голови Суду чи його заступників, керівника апарату Суду  чи його заступника опрацьовується у канцелярії в АСДС (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцям.

 

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником канцелярії в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

 

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

 

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду.

 

4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Судом запиту.

 

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

 

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

 

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до Суду  повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

 

5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

 

5.1. Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу за його підписом.

 

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності ВССУ, виконавцями якого визначено декілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника апарату суду або його заступника.

 

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

 

5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

 

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з  гловним спеціалістом з  режимно-секретної роботи Суду.

 

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у Суді.

 

5.5. Апарат Суду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

 

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

 

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

 

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

 

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

в Бориспільському міськрайонному  суді Київської області, затвердженого

наказом в.о. голови суду

від 23 квітня 2013р. № 48

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей,

які не містять ознак публічної інформації

 

Не належать до публічної інформації Бориспільському міськрайонного суду Київської області (далі – Суду):

 

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено чинним законодавством України;

 

– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

 

внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

інформація, що міститься в матеріалах судових справ.

 

Публічною  інформацією  з  обмеженим  доступом  Суду  є:

 

конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

 

службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

в Бориспільському міськрайонному суді Київської області,

затвердженого наказом в.о. голови суду

від 23 квітня 2013р. № 48

 

 

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

вул. Київський шлях, 72

м. Бориспіль, 08300

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

 

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел. _________; е-mail:________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені наступну інформацію:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

_______________________________________________________

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

 

(підпис)

 

______________ 20__ року             _________                             ________________

 

(дата)                                                  (підпис)                                      ( ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

в Бориспільському міськрайонному Київської області,

затвердженого наказом в.о. голови суду

від 23 квітня 2013р. № 48

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

вул. Київський шлях, 72

м. Бориспіль, 08300

 

____________________________,

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

__________________________

__________________________

 

(адреса місця розташування)

__________________________

тел. _________; е-mail________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати таку інформацію:

_______________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ________________________

 

(підпис представника юридичної особи)

 

 

 

______________ 20__ року             _________                             ________________

 

(дата)                                                                          (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

в Бориспільському міськрайонний  суд Київської області,

затвердженого наказом в.о. голови суду

від 23 квітня 2013р. № 48

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

 

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями  в Білоцерківському міськрайонному суді Київської області не розглядатиметься.

 

Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Бориспільського міськрайонного суду Київської області засобами поштового зв’язку або через канцелярію суду (вул. Київський шлях, 72, м. Бориспіль, 08300).

 

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».